حامد قربانی| نایب رئیس هیئت مدیره و معاونت مالی و اداری

سوابق تحصیلی:

•کارشناسی ارشد مدیریت مالی

•کارشناسی حسابداری

سوابق اجرایی:

  • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای نواندیشان
  • نایب  رئیس هیئت مدیره شرکت ابر تجارت امید نواندیشان
  • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نواندیشان عدالت محور
  • معاونت مالی بیمه توسعه استان کرمانشاه
  • معاونت مالی بیمه آرمان استان کرمانشاه،
  • مدیریت مالی و اداری شرکت بهرام غرب