صندوق تامین خسارت

صندوق تامین خسارت

ماده ۱- دراجرای ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷ صندوق مستقلی به نام تامین خسارتهای بدنی در بیمه مرکزی ایران تشکیل می شود. مرکز صندوق تهرا ن است و صندوق درصورت لزوم می تواند در شهرستانها و بخشها شعب یا نمایندگی داشته باشد. ماده ۲- صندوق از جهت سازمانی جزو بیمه مرکزی ایران محسوب و امور آن به وسیله بیمه مرکزی ایران اداره می گردد. حساب درآمد صندوق به طور مستقل نگهداری خواهد شد. ماده ۳- صندوق دارای یک نفر رئیس است که به تصویب هیات عامل بیمه مرکزی ایران برای مدت سه سال منصوب می شود و تجدید انتصاب او بلامانع است. ماده ۴- ده درصد از درآمد صندوق بابت هزینه هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می شود به بیمه مرکزی ایران پرداخت خواهد شد. ماده ۵- صندوق تامین خسارتهای بدنی در پایان هر سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال باید حساب درآمد و هزینه سال قبل خود را تنظیم نماید. مجموع عمومی بیمه مرکزی ایران ضمن تشکیل جلسه برای رسیدگی به ترازنامه بیمه مرکزی ایران به حساب درآمد و هزینه صندوق نیز رسیدگی خواهد کرد. ب – نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت ماده ۶- اشخاص ثالث زیان دیده که به علل مذکور در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث نتوانند خسارت خود را از بیمه گران دریافت دارند می توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پاسخ بیمه گر مبنی بر رد مطالبه خسارت درخواست غرامت خود را به ضمیمه پاسخ مذکور و مدارک و اطلاعات مربوطه برای صندوق ارسال دارند. چنانچه خسارت وارده بر اثر حادثه ای باشد که مسوول حادثه فرارکرده باشد و یا پس از تحقیقات کافی شناخته نشده باشد , زیان دیدگان می توانند ظرف سه ماه از تاریخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسلیم مدارک لازم تقاضای جبران خسارت نمایند. ماده ۷- درخواست خسارت زیان دیدگان باید شامل علت عدم پرداخت خسارت ازطرف بیمه گران , نام و نشانی بیمه گران , نام ونشانی مسوول حادثه ( درصورتی که مسوول حادثه شناخته شده باشد) , اقداماتی که علیه مسوول حادثه بعمل آمده و اطلاعاتی که راجع به وضع و توانایی مالی مسوول حادثه بدست آمده ذکر گردد. ماده ۸- بیمه گرانی که به واسطه یکی از علل مذکور در ماده ۱۰ قانون متعهد به جبران خسارات اشخاص ثالث نباشند موظفند مراتب را ظرف سه روز از تاریخ اعلام تصمیم خود مبنی بر رد خسارت زیان دیدگان به صندوق اطلاع دهند و پرونده خسارت و مدارک و اطلاعات مربوطه را برای صندوق ارسال دارند . ماده ۹- مقامات انتظامی که به حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی رسیدگی می کنند در صورتی که متوجه شوند مسوول حادثه فاقد بیمه نامه موضوع قانون بیمه شخص ثالث است یا در مواردی که مسوول حادثه فرار کرده , یا شناخته نشده باشد موظفند یک نسخه از صورت مجلس و گزارش فنی خود را در موردحادثه برای اطلاع صندوق ارسال دارند. ماده ۱۰- صندوق تامین پس از دریافت درخواست غرامت زیان دیدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعیه بیمه گر در مورد مطالبه خسارت زیان دیدگان و مدارک و اسناد لازم دیگر مدارک و اسناد واصله را مورد رسیدگی قرار می دهد و با توجه به مقررات این آیین نامه نسبت به پرداخت خسارت اقدام می کند. ماده ۱۱- تعهدات صندوق تامین در مورد خسارت های بدنی اشخاص ثالث به میزانی است که برای تامین خسارات بدنی در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمین تعیین شده است. *براساس مصوبه مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ هیات وزیران سقف تعهد صندوق تامین خسارتهای بدنی در مقابل هریک از زیاندیدگان مشمول , معادل ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. تبصره ۱- از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ در هر حادثه مذکور در تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که تعدد فوت شدگان و مجروحین حادثه سبب می شود که میزان خسارت دریافتی وارث هر فوت شده از مبلغ یکصد هزار ریال موضوع ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۹۸۱۶ مورخ ۴/۵/۱۳۴۸ هیات وزیران راجع به اصلاح حداقل مبلغ بیمه و تعرفه حق بیمه مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی خسارتهای بدنی مابه التفاوت تا مبلغ یکصد هزار ریال را در مورد هر فوت شده به وراث قانونی هریک از فوت شدگان پرداخت خواهد نمود. تبصره ۲- از اول دی ماه ۱۳۵۳ در هرحادثه مذکور در تبصره ۱ ماده یک قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که تعدد فوت شدگان و مجروحین حادثه سبب می شود که میزان خسارت دریافتی هر مجروح حادثه از مبلغ یکصدهزار ریال موضوع ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۹۸۱۶ مورخ ۴/۵-۱۳۴۸ هیات وزیران راجع به اصلاح حداقل مبلغ بیمه و تعرفه حق بیمه مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث کمتر شود صندوق تامین خسارتهای بدنی درصورتی که هزینه های انجام شده برای معالجه کمتر از یکصد هزار ریال باشد مابه التفاوت خسارت دریافتی هر مجروح با تا میزان هزینه های انجام شده و درصورتی که هزینه معالجه هر مجروح یکصد هزار ریال یا بیش از آن باشد مابه التفاوت تا مبلغ یکصد هزار ریال را پرداخت خواهد نمود. ماده ۱۲- درصورتی که زیان دیدگان از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت غرامت دریافت نمایند صندوق غرامتی نخواهد پرداخت و هیچیک از بیمه گران و سازمانهای بیمه ای و صندوق های ویژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضای استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامین خسارتهای بدنی ندارد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا